Новини от клуба
  Устав на БНКЛР
  Развъдна дейност
  Клубна дейност
  Членове
 
  Контакти
_____________________
Бързи връзки ...
- КЛУБНИ КУЧИЛА
- КЛУБНИ РАЗВЪДНИЦИ
  РАЗВЪДНА ДЕЙНОСТ
 
 

office@labrador-bg.com
____________________


ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВЪДНА ДЕЙНОСТ НА БНКЛР
ПРЕДИ ДА РАЗВЪДИТЕ - КАКВО Е НЕОБХОДИМО
ИЗТЕГЛЯНЕ НА
ДОКУМЕНТИ
ЛЕГИТИМНИ КЛУБНИ РАЗВЪДНИЦИ
МЪЖКИ КЛУБНИ
РАЗПЛОДНИЦИ
НАСТОЯЩИ КЛУБНИ
КУЧИЛА
САНКЦИОНИРАНИ И ИЗКЛЮЧЕНИ РАЗВЪДНИЦИ
ГЕНЕТИКА ПРИ
ЛАБРАДОР РЕТРИВЪР
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РОДОСЛОВИЕТО
 

ПРАВИЛНИК И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА РАЗВЪДНАТА ДЕЙНОСТ В
БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КЛУБ "ЛАБРАДОР РЕТРИВЪР”

Този правилник регламентира развъдната дейност в: Български Национален Клуб “Лабрадор Ретривър”


КЛУБНА ДЕЙНОСТ
Способи за развъждане.
Племенната работа с породите кучета се разрешава само съобразно настоящия правилник на БРФК и МФК.

За развъждане се използват кучета от една и съща порода / мъжко и женско/, които отговарят на нормите и условията на племенната работа. Единственият метод за развъждане е чистопородно развъждане. Експертната комисия ще препоръча мъжко и женско куче от дадена порода за заплождане.

Възпроизводството и отглеждането на кучета се осъществява от собственика на женското куче. Могат да се препоръчат до три мъжки кучета за разплод, а собственика на женското куче има право на избор между тях.


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
И двата производителя трябва да са чистопородни и да имат родословие, което да потвърждава това. Забранява се кръстоската на кучета от различна порода или на близко родствени кучета. Изключения се допускат по разрешение на комисията по развъждане.

При заплождане на чистокръвни породи производители, те трябва да съответстват на стандартните изисквания, получени на екстериорна изложба оценки: “Отличен” за мъжките и “Отличен” или “Много добър” за женските екземпляри. За кучетата с доказани работни качества от полеви изпитания критерият е занижен. Оценките се превеждат в таблица и се протоколират от комисията по развъдна дейност.


РАЗВЪЖДАНЕ НА КУЧЕТА
Мъжко куче може да запложда в годината не повече от петдесет пъти. В определени случаи комисията по развъдна дейност разрешава да се увеличи броя на запложданията или намали този брой.

Мъжкият и женската преди заплождането трябва да са в добро здраве и в добра форма, което гарантира добро потомство.

При недобро здравословно състояние на производителя, експертът може да забрани заплождането, за което трябва да се уведоми комисията по развъдна дейност.

Собственикът на женската може да откаже заплождането, ако кучето не е в добро състояние.

Комисията по развъдна дейност има право да забранява развъждането на двойки. Кученцата не бива да се раждат в неподходящ сезон или в период на епидемии на болести. Изключения се допускат само по разрешение на комисията.

За заплождане собственикът на женското куче трябва да заяви в съвета не по-късно от една седмица преди срока за заплождане. Към заявлението се прилага и родословие. Експерта по племенната работа препоръчва до 3 мъжки кучета, от които собственика избира едно. При повторно заплождане, ако женската не се е заплодила, собственика моли да се препоръча втори мъжки производител.

Задължително е рентгеново изследване и на двамата родители за наличие на тазобедрена дисплазия / HD / - прогресиращо заболяване на тазобедрената става предаващо се по наследство. Само кучета със здрави стави могат да бъдат допуснати за развъдна дейност.

Задължително явяване и на двамата бъдещи партньора на изпитания за селекционна годност / на възраст 18 месеца/.

Проверка на реакциите на кучетата и склонността им към общуване.

Кучета безпричинно зли и агресивни, с лоша водимост не се допускат до разплод.

На кучета, които са преминали тези изпитания се издава документ, с който се удостоверява, че кучето е годно за развъдна дейност и подбор.

Изследване и на двата екземпляра , чрез кръвни проби за бруцелоза.


УСЛОВИЯ ЗА ЗАПЛОЖДАНЕ

Условията за заплождане на чистокръвни породи за преведени в таблица

Собственикът на мъжкия разплодник е длъжен да подпише собственоръчно два екземпляра, потвърждение за връзка /на специални бланки/, където е указано къде и кога да се изпратят бланките. В случай на неспазване на това изискване не съществуват гаранции за регистриране на кученцата в племенната книга.

Собствениците на производители трябва своевременно да се договорят за условията на заплождането.

Ако женската роди едно кученце, или не се заплоди нейния собственика има право на безплатно заплождане със същия разплодник през близките разгонвания / първо, второ, т.е. до една година/.

Ако вторият път не се получи пълноценно заплождане собствениците не могат да проявяват никакви претенции един към друг.

Собственикът съобразно международните изисквания за условията на заплождане се ръководи от следното.

Стойността на заплождането не превишава стойността на едно кученце от дадената порода. Заплождането се заплаща по време на първото склещване.

При раждане до три кученца собственикът на мъжкия разплодник няма право на избор на куче.

При раждане от три до шест кученца собственикът на мъжкия има право да избере едно кученце първи след избора на собственика.

При раждане от шест до девет кученца собственикът на мъжкия има право да избере две кученца след избора на собственика.

Ако през време на бременността се смени собственикът на мъжкия разплодник, старият собственик съобщава на новия всички условия за повторно заполождане.

Ако собственикът на женското куче иска повторно заплождане е длъжен не по-късно от седемдесен и пет дни след първото да подаде заявление до отговорника по развъдната дейност.

Ако мъжкият разплодник се бракува, собственикът на женското куче губи право на повторно заплождане с него.

Ако женското куче си смени собственика, старият собственик съобщава на новия, също съобщава и новия адрес на женското куче на собственика на мъжкото куче

Ако старият собственик не изпълни задължението си той носи пълна финансова отговорност пред собственика на другия разплодник.

Собственикът на другия разплодник е длъжен да си записва точно името на кучето, дата на раждане, регистрационен адрес на собственика, дата на заплождането.

При използване на разплодници извън страната се прави заявление, като се прилагат фотокопия от документите на разплодника.

Всяка смяна на собственика на разплодника се съобщава в срок от седем дни в управителния съвет. Заявлението се пише от новия собственик на кучето. Той носи отговорност ако съвета откаже регистриране на кученцата.


ПОКОЛЕНИЕ
Собственикът на женското куче е длъжен в срок от седем дни след раждането на поколението да заяви при отговорника по развъдна дейност и на собственика на мъжкия разплодник, за да се осъществи контрол за развитието на кученцата, тяхното разпределение на нови собственици, за храненето, за регистрирането им в племенната книга.

Ако контролния орган установи отклонение от нормата или подадените документи, собственикът е длъжен в най-кратък срок да изпълни точно задълженията си, в противен случай срещу него ще бъдат предприети мерки за дисциплинарно наказание.

Всички кученца с нехарактерни породни белези се бракуват.

Съвета може да реши да се оставят и по-малко кученца, ако здравето на кучката не позволява отглеждане на много кученца.

Собственикът на женското куче е длъжен да се грижи за кученцата не по-малко от четиридесет и пет дни.

На пет седмична възраст комисията по развъдна дейност татуира в дясното ухо на кученцата поредния номер. Този номер фигурира, както в родословието на кученцата, така и в селекционната книга на клуба.

Кученцата се предлагат на новите стопани задължително обезпаразитени и ваксинирани.


РОДОВА КНИГА
Записване в родовата книга става само на кученцата от чистокръвни родители, имащи родословие и принадлежащи към една порода. Понятието “родова книга” да не се бърка с “книга регистър”

Регистрацията се извършва от отговорника по развъдна дейност.

Регистрацията се извършва след заявление от тридесет до четиридесет и пет дни след раждането на кученцата. Към заявлението се прилага родословие на майката и мъжкия разплодник.

 
 
all rights reserved ® BULGARIAN NATIONAL CLUB LABRADOR RETRIEVER
webmaster & design: Milla ©