Новини от клуба
  Устав на БНКЛР
  Развъдна дейност
  Клубна дейност
  Членове
 
  Контакти
_____________________
Бързи връзки ...
- КЛУБНИ КУЧИЛА
- КЛУБНИ РАЗВЪДНИЦИ
  УСТАВ НА БНКЛР
 
 

office@labrador-bg.com
____________________


 

УСТАВ на Български Национален Клуб Лабрадор Ретривър!


НАИМЕНОВАНИЕ
Чл. 1. Сдружението е с наименование – “БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ЛАБРАДОР-РЕТРИВЪР”


СЕДАЛИЩЕ
Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дейността е – гр. Асеновград, ул. “Момина сълза” N 6


ЦЕЛИТЕ И СРЕДСТВАТА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ
Чл.3 ал.1 Целите на сдружението са да насърчава и развива развъждането на чистокръвни кучета от породата “Лабрадор Ретривър”, чието здравословно състояние и физически качества отговарят на установения стандарт на сдружението въз основа на изискванията на БРФК/Българска Републиканска Федерация по Кинология/

Чл.3 Ал.2Средствата за постигане на целите са – от встъпателни и редови членски вноски, вноски от участия в състезания, приходи от киноложки изложби и полеви изпитания, дарения и други дейности свързани с целите на сдружението.

Чл.3 Ал.3 Сдружението не разпределя печалбата.


ВИД НА ДЕЙНОСТ
Чл. 4. Сдружението е Ю.Л. с нестопанска цел.


ПРЕДМЕТ
Чл.5. Развъжда чистопородни кучета от породата “Лабрадор Ретривър”, утвърждава и издава родословна документация, правилници, програми, инструкции, права, предложения за съдии по екстериор и изпитания, организира и провежда киноложки прегледи, изложби, изпитания, като присъжда титли, води борба срещу незаконната търговия с кучета от тази порода, организира спортносъстезателна дейност, издава киноложка литература.


ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 6. ал. 1Органите на управление са – ОБЩОТО СЪБРАНИЕ – върховен орган и УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ с ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл.7. ал.1 Заседание не се състои от всички членове на сдружението, а само от следните поименно посочени лица: Павлин Атанасов Зангаров, Николай Георгиев Бараков, Аргир Боянов Илиев, Добринка Василева Баракова, Николай Георгиев Христозов

Чл.7. ал.2 Смяната на членовете на Общото събрание се осъществява чрез изменянето и допълването на устава.

Чл.7. ал.3 Правомощията на Общото събрание са: изменя и допълна устава, приема други вътрешни актове, избира и освобождава членове на УС и други органи на сдружението, приема членове и се произнася по жалбите на изключените от УС членове, взема решения за откриване и закриване на клонове, взема решения за участие в други организации, за преобразуване или прекратяване на сдружението, приема основните насоки на дейността, приема бюджета, взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски, приема отчета на УС, отменя решенията на други органи противоречащи на закона, устава и другите вътрешни актова, взема други решения.

Чл.7. ал.4. Изменянето и допълването на устава, избирането и освобождаването на членове на УС и другите органи на сдружението, вземането на решения относно отменянето на решения на други органи, решенията за преобразуване или прекратяването, приемането на бюджета, приемането на отчета на УС не могат да се вземат от други органи. Решенията на ОС са задължителни за другите органи на сдружението.

Чл.7. ал.5. Решенията на ОС подлежат на съдебен контрол относно тяхнатата законосъобазност и съответствие с устава.

Чл.7. ал. 6 . ОС се свиква от УС по негова или по искане на една трета от членовете на сдужението в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последният случай УС в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на ОС, то се свиква от съда по седалището на сдужението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

Чл.7. ал.7. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на ОС и по чия инициатива се свиква.

Чл.7. ал.8. Поканата се обнародва на ДВ и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл.7. ал.9. ОС е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Чл.7. ал.10. Всеки член на ОС има право на един глас.Едно лице може да представлява не повече от трима членове на ОС, въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощяване не се допуска.

Чл.7. ал.11. Решението на ОС се вземат с мнозинство от присъстващите. Решенията по изменението и допълването на устава и преобразуването или прекратяването на сдружението се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред не може да се вземат решения.

Чл.8. ал.1. Правомощията на УС са: осигурява изпълнението на решенията на ОС, разпорежда се с имуществото на сдружението, изключва членове на сдружението, подготвя и внася в ОС проект за бюджет, подготвя и внася в ОС отчет за дейността, организира дейността на сдружението, определя адреса, взема Решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава на спадат в правата на друг орган.

Чл.8. ал.2. Съставът на УС се състои от ТРИ физически лица – Павлин Атанасов Зангаров, Николай Георгиев Бараков, Аргир Боянов Илиев.

Чл.8. ал.3. УС се избира за срок от 5 години.

Чл.8. ал.4. Председателят се избира от УС и е: Павлин Атанасов Зангаров

Чл.8. ал.5. Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя. Той е длъжен да свика заседания на УС при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателя не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от УС негов член.

Чл.8. ал.6. УС може да вземе решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

Чл.8. ал.7. Присъстващото е и лице, с което има двустранна телефонна ли друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му е обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Чл.8. ал.8. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията за ликвидация, разпореждането с имуществото на сдружението, определянето на реда и организирането извършването на дейността се вземат с мнозинство от всички членове.

Чл.8. ал.9. УС може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС.


НАЧИН НА ПРЕДСТАВЯНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл.9. Сдружението се председателства от ПАВЛИН АТАНАСОВ ЗАНГАРОВ

ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО И РЕДА ЗА УРЕЖДАНЕ НА ИМУ ЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО
Чл.10. Членовете на сдружението се приемат от ОС. Членството се прекратява от УС при иключване, като това Решение може да се обжалва пред ОС, с едностранно изявление до сдружението, със смъртта или поставянето под пълно запрещение и при отпадане. Отпадането настъпва с невнасянето на три имуществени вноски или със системно/повече от четири пъти/ неучастие в дейността на сдружението.

При прекратяване на членството, сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски, включително и при изключване и при отпадане.


СРОК
Чл. 11. Сдружението се учредява без определен срок.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗМЕРА И НАЧИНА НА ВНАСЯНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ВНОСКИ
Чл. 12 Определянето на размера и начина на внасяне на имуществените вноски се извършва от ОС.


НАЧИН НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСТАНАЛОТО ИМУЩЕСТВО СЛЕД УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА КРЕДИТОРИТЕ
Чл. 13. Разпределението на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се решава от ликвидатора.

 
 
all rights reserved ® BULGARIAN NATIONAL CLUB LABRADOR RETRIEVER
webmaster & design: Milla ©